Informace o mateřské škole
Pro předzapsání do MŠ klikněte na tlačítko níže na stránce

Mateřská škola, Praha 10, Bajkalská 19/1534

adresa: Bajkalská 1534/19, Vršovice, 100 00 Praha 10
telefon: +420 725 928 451
email: msbajkalska@seznam.cz
datová schránka: rszkxhc
předzápis již skončil
elektronický předzápis od - do
  • 6.4.2020 - 5.5.2020 do 12:00:00
řádný zápis od - do
  • 5.5.2020 13:00 - 18:00 hod.
! UPOZORNĚNÍ ! - Řádný zápis se koná na adrese: Vladivostocká 8/1034, 100 00 Praha 10
Kritéria
Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021
Ředitelka Mateřské školy, Praha 10, Bajkalská 19/1534, stanovila níže uvedená kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165, odst. 2, písm. b), zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
1. Děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské školy. Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1. září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31. 8. 2020 pěti let k zápisu k předškolnímu vzdělávání.
2. Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské školy, které před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2020) dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, seřazené podle data narození od nejstaršího po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.
3. Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské školy, které před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2020) dosáhnou nejméně třetího roku věku, seřazené podle data narození od nejstaršího po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.
4. Děti mladší tří let (ne však mladší dvou let k 31. 8. 2020), s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu, seřazené podle data narození od nejstaršího po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.
5. Děti, nesplňující ani jedno z výše uvedených kritérií, seřazené dle data narození od nejstaršího po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.
Pro mateřské školy zřízené městskou částí Praha 10 je školským obvodem území MČ Praha 10.
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.
Přijaty mohou být pouze děti, které se podrobily pravidelnému očkování, nebo mají doklad, že jsou proti nákaze imunní, nebo že se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Výjimka se vztahuje pouze na děti, které plní v mateřské škole povinnou předškolní docházku. (Tj. děti, které dosáhnou v daném školním roce do 31. 8. šesti let, případně děti s odkladem školní docházky).
O přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu rozhoduje ředitel školy.
O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitel školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také příslušného registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost s přihlédnutím na vyjádření odborného lékaře (povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením).
V případě, že se objeví více uchazečů stejného data narození, než–li lze přijmout, bude provedeno losování s pořízením písemného protokolu.
předzápis již skončil
Přihlášení
Zapomněli jste své heslo ? Obnovte si ho zde.
Zavřít
Registrace
Zaregistrovat
Zavřít